Förslag för ökad trygghet och säkerhet

I styrelsens samtal med politiker och tjänstemän i Täby undrar de ofta vad kommunen kan göra för att öka tryggheten och säkerheten i den befintliga discgolfbanan.

På längre sikt är det ju vår förhoppning att en ny tävlingsklassad 18-hålsbana byggs på annan mer lämplig plats i Täby och att banan i Erikslund återställs som en mindre 9-hålsbana för rekreationsbruk. Men det finns några åtgärder som skulle kunna förbättra tryggheten och säkerheten för alla som vistas i området på kort sikt, vilket vi har framfört till kommunen.

Det enskilt största problemet med discgolfbanans utformning är hål #9 som kastas från kullens topp ner mot grillplatsen och vindskyddet. Tack vare höjdskillnaden kan även nybörjare kasta mycket långt, och på grund av vind eller oskicklighet är riskområdet mycket stort. Området nedanför kullen är samtidigt en populär samlingsplats för olika aktiviteter och ett område där många rör sig eftersom motionsspåret och flera stigar korsar varandra här. Korgen är också placerad i den mest populära pulkabacken.

Vi har flera olika förslag på åtgärd:

  1. Vänd på hål #9 så att spelarna kastar i uppförsbacke. Hålen #8 och #17 spelas i uppförsbacke, och där fungerar samverkan mellan spelare och allmänhet bättre.
  2. Vrid på hål #9 så att spelarna kastar längs med backens lutning i stället för i fallriktningen. Det finns utrymme både norr och söder om nuvarande placering.
  3. Korta ner hål #9 så att spelarna inte behöver ta i för kung och fosterland i sina försök att kasta ända till korgen. Ett kortare hål ger möjlighet till ökad precision och därmed minskad risk för allmänheten.
  4. Flytta på korgen så att den inte hindrar barnen från att åka pulka.
  5. Flytta hål #9 till skogen norr om vindskyddet. Denna del av skogen är tät och används sällan av allmänheten. Åtgärden kräver att man fäller ett antal träd.

Utöver att förändra hål #9 föreslår vi att kommunen ser över de regler som gäller för de som spelar discgolf på banan, inklusive hur dessa regler kommuniceras till spelarna, hur de efterlevs och vilka sanktioner som kan sättas in vid överträdelser.

Enligt kommunens hemsida https://www.taby.se/fritid-och-kultur/idrott-och-motion/discgolfbana/ är regeln: ”Kasta aldrig om det finns risk att träffa andra människor eller djur. Istället väntar du eller går vidare till nästa utkastplats.” Vi tolkar denna regel som på en skjutbana: finns det människor eller djur framför så måste man vänta, eftersom det alltid finns en risk att discen hamnar på annan plats än där spelaren siktar. Problemet är att många discgolfare verkar göra en helt annan tolkning. Många spelare vi pratar med tycker att det är upp till varje enskild spelare att göra sin egen riskbedömning. Om han tycker att det känns OK så går det bra att kasta. Om discen ändå landar långt från korgen och träffar någon beror det på ”otur” eller att ”den fångades av vinden”, inte att discgolfaren har gjort något fel.

Problemet för allmänheten är att vi inte kan bedöma hur skickliga en grupp av spelare är, eller vilken hänsyn de kommer att ta. Erfarenheten säger oss att en betydande andel av spelarna är oskickliga eller brister i hänsyn vilket skapar otrygghet. Vill man vara på den säkra sidan får man ständigt vara på sin vakt och utgå från att alla spelare kan vara oskickliga och brista i hänsyn. Är det många spelare som rör sig i grönområdet samtidigt blir den enda rimliga lösningen för allmänheten att helt undvika området. Vilket förstås passar spelarna bra, då har de ju hela grönområdet för sig själva.

Många discgolfare åker runt och spelar på andra banor i Mälardalen. Alla banor verkar formulera reglerna olika, vilket skapar otydlighet om vad som egentligen gäller i en discgolfbana och hur reglerna ska tolkas. Vi har föreslagit att Täby kommun ska samarbeta med andra kommuner och ta fram ett enhetligt regelverk som är lätt att förstå och som tar hänsyn både till spelarnas och allmänhetens perspektiv.

Vidare har vi föreslagit att Täby kommun ska se över hur reglerna kan kommuniceras mer effektivt. Förutom på kommunens hemsida finns regeln ”Kasta aldrig om det finns risk att träffa andra människor eller djur, istället väntar du eller går vidare till nästa utkastplats” anslagen på skyltar vid starten och vid varje enskild utkastplats, men det räcker uppenbarligen inte. Vi har därför föreslagit ett gemensamt möte med företrädare för Täby kommun, Täby Discgolfklubb och allmänheten (genom föreningen Hela Täby Grönt) om hur reglerna kan kommuniceras bättre.

Täby Discgolfklubb satte i november 2023 på eget initiativ upp en hemmagjord skylt på utkastplatsen på hål #9 med texten ”OBS! Kasta aldrig om det finns någon i området nedanför!”. I juni 2024 försvann denna skylt och ersattes av en skylt med lydelsen “OBS! Se till att ingen riskerar att bli träffad innan du kastar.” Vi har lämnat in förslaget att kommunen ska se till att en mer permanent skylt placeras på utkastplatsen.

Täby Discgolfklubb har skrivit en bra text på sidan https://tabydiscgolfklubb.se/2023/12/06/framtiden-for-banan-i-erikslund/ : ”Vi vädjar också till alla discgolfare att hålla en trevlig ton till alla i området och att ALDRIG kasta en disc om det finns risk att någon framför blir träffad eller skrämd. Erfarna discgolfare känner till begreppet FORE, men det gör inte nybörjare och folk som är i området av andra anledningar än discgolf. Är det någon “i vägen” för ditt kast, vänta tills det är fritt. Det gäller alla hål, men lite speciellt mycket på hål #9.” Budskapet är mycket bra, det är tydligt och uttrycker respekt för allmänhetens perspektiv. Men tyvärr ligger det längst ner på en sida som nog inte så många besöker. Vi har föreslagit för kommunen att de ska be klubben att skriva motsvarande budskap redan på förstasidan https://tabydiscgolfklubb.se/.

Vi föreslår också att banans regler kommuniceras på sidan https://udisc.com/courses/taeby-discgolfbana-UsMm som återkommande når en stor andel av spelarna. Här får man idag information om sponsorer men det står ingenting om banans regler. Vi antar att det beror på att det är Täby Discgolfklubb som redigerar sidan och att det är viktigare för dem att tacka sina sponsorer.

Det finns också ett forum på Facebook som Täby Discgolfklubb modererar, detta forum borde Täby kommun kunna använda för att kommunicera om regler och säkerhet, i samverkan med klubben.

Vi föreslår också att Täby kommun funderar på vad konsekvensen bör vara om spelare bryter mot reglerna. När vi uppmärksammar spelare på regelbrott (dvs att kasta trots att det är människor i området) får vi svar av typen ”Det är inte olagligt” eller ”Än sen då, ingen blev ju träffad”. Det finns för närvarande ingen konsekvens om spelare inte följer reglerna. Vårt förslag är att Täby kommun gör det tydligt att hela banan kan behöva stängas vid återkommande överträdelser.