Våra argument mot discgolfbanan

Föreningen Halva Täby Grönt är kritiska till hur Täby kommun har planerat och genomfört utbyggnaden av discgolfbanan i Ensta naturområde under 2023. På denna sida har vi samlat våra tankar och argument.

1

Bristande medborgardialog

”Inom Täby kommun är dialog med medborgare mycket högt prioriterat” skriver kommundirektören Katarina Kämpe i ett tjänsteutlåtande och det låter ju bra. Det är just dialog som vi har efterfrågat sedan planen för utbyggnaden blivit känd i mars 2023 när man började fälla träd, och då hade projektet planlagts i över ett år. Fler än 350 personer har skrivit under namninsamlingen ”Bevara Kullen åt alla” med önskemål om medborgardialog, men Täby kommun avvisade vårt önskemål och genomförde utbyggnaden (som invigdes 8 juni 2023) helt utan att samtala med oss som bor i området. 

”Täbys invånare ska erbjudas delaktighet i utvecklingen av det egna närområdet” slår Täby kommun fast i sin grönplan med titeln ”Halva Täby Grönt”. Det är just det vi som bor här i Ensta, Visinge, Erikslund och Östra Vallabrink vill: att få vara delaktiga i utvecklingen av vårt närområde. Grönplanen är ett strategiskt dokument som ska vägleda kommunen i hur parker och naturmiljöer ska bevaras, skötas och utvecklas. Men vi har inte erbjudits någon som helst delaktighet när kommunen planerat och genomfört detta projekt.

Grönplanen fortsätter: ”Boende, föreningar och verksamheter bör ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av Täbys grönområden. Använd dialog, synpunkter eller önskemål som underlag för att prioritera insatser.” Men i detta fall har kommunen bara haft dialog med en enskild liten förening (Täby Discgolfklubb med ca 120 medlemmar) och inte lyssnat in andra intressenter. Man har inte haft någon dialog med de 7000 personer som bor i området, inte med förskolor och skolor, eller med föreningar som har verksamhet i grönområdet. Ingen undersökning av områdets nyttjande har genomförts, ingen dialog med närboende har förts och därmed finns ingen kunskap om kärnvärdena i just detta område. Det innebär att prioriteringar mellan olika intressen inte har kunnat genomföras.

Efter diverse påtryckningar kom så småningom en inbjudan från Täby kommuns tjänstemän som svar på namninsamlingen: några boende bjöds in till ett möte på kommunen 21 september. Mötet pågick en timme, och förutom några boende deltog representanter för Naturskyddsföreningen och Täby Discgolfklubb i samma möte. Detta möte gav inte några konkreta resultat.

De aktiva inom föreningen Halva Täby Grönt har under året tagit kontakt med politiker i kommunen för att diskutera frågan, vilket resulterade i en inbjudan från Täby-alliansens kommunalråd att träffa dem den 23 oktober. På ett uppföljande möte 4 december fick vi veta att våra politiker har lyssnat på de boende i området, och kommer att utreda om det går att hitta en bättre placering för en 18-hålsbana i Täby. Givet att man hittar en bättre placering kommer banan i Ensta naturområde att återställas som en 9-hålsbana med den utformning den hade när den anlades 2016.

2

Ogrundat antagande att utbyggnaden inte påverkar miljön i grönområdet

Täby kommun har inte undersökt hur utbyggnaden kommer påverka miljön i grönområdet. Några tjänstemän har på oklara grunder antagit att påverkan är försumbar. Men det finns ingen dokumentation som visar hur de har kommit fram till detta, och vi får inga svar på våra frågor.

Vi anser att det är ett orimligt antagande. Det räcker med att ta en promenad i området där det spelas discgolf sedan 2016 för att inse detta. Till att börja med har naturmiljön stora skador där spelarna rör sig, det är ett ständigt pågående slitage som inte ger naturens läkande kraft något utrymme. Vidare är det uppenbart att allmänhetens möjligheter att nyttja grönområdet påverkas och begränsas på en rad olika sätt, vilket också är en allvarlig miljökonsekvens.

3

Ingen utredning om lämpliga placeringar för en discgolfbana

Vi har vid upprepade tillfällen frågat Täby kommun om hur de har kommit fram till att detta grönområde är den mest lämpliga placeringen för en 18-hålsbana. Täby kommun hävdar att man har undersökt olika placeringar innan man tog beslutet att bygga i detta grönområde, men de vill inte berätta vilka placeringar som de har utrett eller varför dessa är mindre lämpliga. Det finns inget dokument som allmänheten kan ta del av, inga handlingar som vi kan begära ut. Har det verkligen gjorts en utredning? Vad kom man fram till? Vem eller vilka tog beslutet?

4

Det finns inget beslut om att bygga ut banan

En av många märkliga omständigheter kring denna utbyggnad är att det inte finns något beslut om att det ska ske. Det finns inget beslutsunderlag och det finns inget protokoll eller annan handling som visar vem eller vilka i Täby kommun som har beslutat detta, när det skedde, vad som har beslutats eller varför. Det finns inget dokument som kan begäras ut, ingen handling som kan granskas, inget beslut som kan överklagas

Våra folkvalda politiker i Kultur- och Fritidsnämnden, som har till uppgift att tillvarata medborgarnas intressen, har inte haft möjlighet att granska projektet. Ett litet antal tjänstemän har planerat och dragit igång det hela i hemlighet. När projektet blev allmänt känt genom att kommunen började avverka träd i skogen var det så långt kommet att vi som bor i området inte gavs någon möjlighet till delaktighet eller inflytande.

5

Allmänheten löper risk för skador

Discarna som används i sporten är ganska tunga (upp till 180 gram), tillverkade i hård plast och är försedda med relativt vassa kanter. Många spelare kastar 100 meter eller mer, men få spelare kan styra exakt var discarna tar vägen, de kan studsa i träden och fångas av vinden. En disc som kastas med full kraft kan orsaka betydande skador, i värsta fall är det ett barn som träffas i ansikte, ögon eller tänder. Och det är många barn som rör sig i grönområdet. Skolklasser och förskolornas barngrupper har ofta utflykter och aktiviteter i området. Många barn rör sig också i grönområdet på väg till och från skolan, vännerna och fritidsaktiviteterna.

Alla vi har pratat med är överens om att discgolf innebär en risk att allmänheten skadas. Även Svenska Frisbeesportförbundet och Täby kommun medger detta.

6

Otrygghet på grund av risken för skador

Det är nu omöjligt att röra sig i grönområdet utan att exponera sig för risken att träffas av en disc. I princip alla motionsspår, vägar, gångstråk, stigar och ängar är berörda. Det är inte möjligt för en besökare att avgöra om det finns aktiva spelare i området eller ej, och det är fritt fram att spela dygnet runt, året om. Discarna är ljudlösa när de flyger genom luften. Att spelarna plötsligt skriker ”Får!” är inte mycket till hjälp, vad ska barnen göra då? Kasta sig ner på marken?

Denna ständiga risk skapar otrygghet för allmänheten, och är en allvarlig inskränkning i våra möjligheter att nyttja grönområdet.

7

Spelare följer inte reglerna

Precis som inom alla övriga delar av samhället finns det personer inom discgolfen som inte följer reglerna. Det är tydligt att spelarna inte ska kasta om de riskerar att träffa människor, men det finns många klagomål till kommunen som visar att det ändå sker. Vi som rör oss i området, pratar med grannar och studerar alla registrerade klagomål vet också att långt ifrån alla klagomål  kommer till kommunens kännedom.

Förutom att kasta på ett riskabelt sätt är det också många spelare som anser sig ha företräde i grönområdet och skapar konflikter med allmänheten. Konsekvensen för många är att man helt undviker grönområdet, för att man inte vill eller vågar ta konflikterna.

8

Möten som skapar stress

Många upplever att möten med spelare i grönområdet skapar stress. Även om det enskilda mötet följer ordningsreglerna på så vis att spelarna visar hänsyn och väntar tills området är fritt kan det ändå vara stressande att uppleva att man eventuellt är i vägen för dem. Inte minst om du är en äldre kvinna eller en ung flicka och möter en grupp vuxna män som står och tittar på dig.

Är man dessutom osäker på om spelarna kommer vänta, eller om de på något sätt kommer uttrycka att man är i vägen för dem, eller rent av kasta trots att man är i området, kommer det att öka stressen.

9

En fungerande form för samverkan har slagits sönder

När discgolfen etablerades i området 2016 välkomnades den av många som en rolig aktivitet för barn, ungdomar och familjer i området.

Det fanns en naturlig uppdelning av området. Discgolfarna kastade sina discar i ett begränsat område och alla vi andra kunde välja att istället använda ängarna kring tippen eller skogen öster därom. Det var en fungerande ordning som de flesta kunde acceptera.

Men nu har kommunen slagit sönder denna ordning. Discgolfens område har tredubblats och omfattar nu i princip hela grönområdet. Vi som vill undvika verksamheten i vårt bostadsnära grönområde har nu mycket begränsade möjligheter att göra det.

10

Ett hälsobringande grönområde har förvandlats till en idrottsanläggning

Trygga och bostadsnära grönområden är centrala för hälsa och välbefinnande. Detta grönområde har i olika sammanhang pekats ut av Täby kommun som ett värdefullt naturområde för de 7000 människor som bor här.

Området är strategiskt placerad mellan fyra olika bostadsområden. Från alla håll är det lätt att ta sig till grönområdet till fots, det finns inga barriärer i form av större bilvägar. För många som valt att bosätta sig i området har tillgång till naturen haft stor betydelse. Men nu har ett rogivande grönområde förvandlats till en idrottsanläggning.

11

Verksamheten bryter mot allemansrätten

”Inte störa, inte förstöra” är allemansrättens gyllene devis. Om vi väger samman alla förändringar som utbyggnaden har medfört i grönområdet är det tydligt att verksamheten både stör och förstör. Verksamheten stör många andra som söker lugn och avkoppling i grönområdet men istället upplever otrygghet, stress och höga ljud.

Verksamheten förstör också grönområdets miljö på olika sätt. Det räcker med att besöka banans start för att se hur det blir när ett stort antal människor trampar sönder känsliga ytor i naturen.

12

Täby kommun gynnar kommersiella intressen

Företaget som Täby kommun anlitat för att designa utbyggnaden har som strategi att sälja in sina tjänster till underpris för att kunna övertyga många kommuner om att placera discgolfbanor så centralt som möjligt, i bostadsnära grönområden. De räknar med att detta lockar fler spelare till sporten och då tjänar samma företag pengar eftersom de är en ledande leverantör av discar och tillbehör. Det är tydligt att kommersiella intressen har fått styra över placeringen i grönområdet.

13

Discgolfbanan är ett miljöproblem

En mycket stor andel av de som spelar på banan åker bil till och från grönområdet. Banan lockar spelare från hela Stockholmsområdet. Den ökande biltrafiken är negativ för miljön.

Genom att kommunen placerar all discgolf i ett och samma grönområde ökar också biltrafiken. Bättre vore om verksamheten i Täby istället arrangerades som flera mindre och familjevänliga discgolfbanor i olika bostadsområden som fler invånare kan nå genom en promenad eller cykeltur.

14

Verksamheten bryter mot kommunens avtal

Täby kommun har upprättat ett nyttjanderättsavtal med Täby Discgolfklubb som anger att ”nyttjandet inte får förändra platsens offentliga karaktär och får inte innebära att friytans miljö eller ekologi försämras”. Detta kan tolkas på olika sätt, men vi anser till att börja med att grönområdets offentliga karaktär har förändrats på ett betydande och negativt sätt eftersom verksamheten som genom detta avtal kommit att bedrivas medför att många boende inte känner sig trygga med att vistas i grönområdet.

Det är helt uppenbart att friytans miljö och ekologi försämras, såväl genom stort slitage i känslig natur som genom att den rofyllda miljön har försämrats för övriga besökare.