Sökes: Bättre plats för discgolf i Täby

Täby kommun har uppdaterat sin webbsida om discgolfbanan med några frågor och svar om den utredning som ska föreslå en bättre plats för en stor tävlingsbana med 18 hål. Vi återger dessa frågor och svar här nedan.

Varför görs en lokaliseringsutredning?
– För att undersöka en alternativ plats för en discgolfsbana med 18 hål. Utredningen genomför kommunen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.

Vilka genomför utredningen?
– Den arbetsgrupp som genomför lokaliseringsutredningen består av representanter från kommunens verksamhet för kultur och fritid och samhällsutvecklingskontoret.

Kommer discgolfbanan att bli kvar på sin nuvarande plats?
– Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att kommunen ska utreda en alternativ plats för en 18-hålsbana. Om ny lämplig lokalisering hittas och politiken beslutar att anlägga en ny discgolfbana om 18 hål, kan de 9 hål som byggdes i Erikslund 2023 tas bort. De ursprungliga 9 hålen blir kvar.

Vilka områden utreds?
– Inledningsvis ses flera områden i Täby över.

Finns det något krav på hur många alternativa platser som ska utredas?
– Nej.

Vilka utredningar kommer genomföras för de utvalda områdena?
– De platser/den plats som kommunen anser vara lämpliga för vidare utredningar kommer genomgå en naturvärdesinventering och en naturvärdesklassning enligt SIS standard. Utöver detta kontrolleras områdets lämplighet då det kommer till discgolf. Både NVI och lämplighetsbedömningen kommer genomföras av konsulter.

Vad innebär en naturvärdesinventering?
– En naturvärdesinventering innebär att viktiga element för biologisk mångfald identifieras i det område som ska undersökas. En naturvärdesinventering görs för att identifiera naturvärden och vilken påverkan en ev. exploatering av ett område har. Naturvärdesinventering kan innebära en inventering av kärlväxter, fåglar, insekter mm. Naturvärdesklassning görs för att identifiera ett naturområdes vikt för den biologiska mångfalden. I kommunens grönplan finns riktlinjer för hur områden med olika naturvärdesklassning ska prioriteras.

Hur får jag information?
– En rapport kommer att tas fram när lokaliseringsutredningen är klar som då också blir tillgänglig för allmänheten.

Vilka faktorer är viktiga i utredningen?
– Utredningen tar särskild hänsyn till omkostnader, allmänhetens tillgänglighet med bil/alternativa färdmedel samt parkeringsplatser och en yta om 15-20 hektar av varierad karaktär.

När ska lokaliseringsutredningen vara klar?
– Lokaliseringsutredningen ska vara klar under år 2024.

Finns det någon projektplan/tidplan för allmänheten att ta del av?
– Nej, projektplan/tidplan tas fram när lokaliseringsutredningen är genomförd, vilket pågår under 2024.

Källa: https://www.taby.se/fritid-och-kultur/idrott-och-motion/discgolfbana/